1397/02/30
مهمترین خبرها
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص هوای وضعیت آب و هوایی استان اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص هوای وضعیت آب و هوایی استان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان پیرواخطاریه شماره ۴۴/۴۴/۴۱۳۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۶  و اخطاریه شماره ۴۴/۴۴/۴۱۲۸۲ مورخ ۹۶/۱۱/۲۳ و اطلاعیه های شماره ۴۴/۴۴/۴۱۱۹۲ و ۴...

ادامه مطلب
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان پیرو نامه های شماره ۴۴/۴۴/۴۱۱۹۲ و ۴۴/۴۴/۴۱۱۳۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۱ ( موضوع اطلاعیه های شماره ۳۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۱ هواشناسی خوزستان و شماره...

ادامه مطلب
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با عنایت به اطلاعیه شماره ۳۶ مورخ ۲۱ بهمن ماه ۹۶ مرکز ملی پایه و هشدار گرد و خاک اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص وجود گرادیان...

ادامه مطلب
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۳۳ مورخ  ۲۹ دی ماه ۹۶ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان و با عنایت به اطلاعیه شماره...

ادامه مطلب
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان

 به گزارش  روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان پیرو اطلاعیه و اخطاریه اداره کل هواشناسی خوزستان  در خصوص ادامه تقویت سامانه ذکر شده از ظهر روز جمعه مورخ ۲۹ دی ماه ۹۶ و و...

ادامه مطلب
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان باتوجه به اطلاعیه شماره ۳۳ مورخ ۲۷ دی ماه ۹۶ اداره کل هواشناسی خوزستان نقشه‌های پیش‌یابی نشان دهنده فعال شدن سیستم ناپایداراز اوایل ر...

ادامه مطلب
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوای استان اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوای استان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان نامه شماره ۴۴/۴۴/۳۸۲۲۳ مورخ ۲۶ دی ماه ۹۶ و با عنایت به اخطاریه شماره ۵ مورخ ۲۷ دی ماه ۹۶ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک ا...

ادامه مطلب
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوایی استان اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوایی استان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با عنایت به اطلاعیه شماره ۳۲ مورخ ۲۶ دی ماه ۹۶ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص افزایش سرعت باد...

ادامه مطلب
 اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان در خصوص هوای استان اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان در خصوص هوای استان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۳۰  آذر ماه ۹۶ اداره کل هواشناسی استان در خصوص ورود سامانه بارشی به استان از اوایل وقت روز پنج شن...

ادامه مطلب
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان

  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۲۷ مورخ ۹۶/۰۹/۱۲ اداره کل هواشناسی استان در خصوص ورود سامانه ناپایدار به استان و رخداد بارش های فراگیر...

ادامه مطلب
توقف
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص هوای وضعیت آب و هوایی استان
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص هوای وضعیت آب و هوایی استان
  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان پیرواخطاریه شماره ۴۴/۴۴/۴۱۳۰۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۶  و اخطاریه شماره ۴۴/۴۴/۴۱۲۸۲ مورخ ۹۶/۱۱/۲۳ و اطلاعیه ...(ادامه)
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان
  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان پیرو نامه های شماره ۴۴/۴۴/۴۱۱۹۲ و ۴۴/۴۴/۴۱۱۳۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۱ ( موضوع اطلاعیه های شماره ۳۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۱...(ادامه)
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان
  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با عنایت به اطلاعیه شماره ۳۶ مورخ ۲۱ بهمن ماه ۹۶ مرکز ملی پایه و هشدار گرد و خاک اداره کل هواشناسی خوز...(ادامه)
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان
 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۳۳ مورخ  ۲۹ دی ماه ۹۶ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان و ...(ادامه)
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان
 به گزارش  روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان پیرو اطلاعیه و اخطاریه اداره کل هواشناسی خوزستان  در خصوص ادامه تقویت سامانه ذکر شده از ظهر روز ج...(ادامه)
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان
اخطاریه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت جوی استان
 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان باتوجه به اطلاعیه شماره ۳۳ مورخ ۲۷ دی ماه ۹۶ اداره کل هواشناسی خوزستان نقشه‌های پیش‌یابی نشان دهنده فعال شدن...(ادامه)
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوای استان
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوای استان
  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان نامه شماره ۴۴/۴۴/۳۸۲۲۳ مورخ ۲۶ دی ماه ۹۶ و با عنایت به اخطاریه شماره ۵ مورخ ۲۷ دی ماه ۹۶ مرکز ملی پایش...(ادامه)
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوایی استان
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در خصوص وضعیت آب و هوایی استان
 به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با عنایت به اطلاعیه شماره ۳۲ مورخ ۲۶ دی ماه ۹۶ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک اداره کل هواشناسی خوزستا...(ادامه)
 اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان در خصوص هوای استان
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان در خصوص هوای استان
  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۳۰  آذر ماه ۹۶ اداره کل هواشناسی استان در خصوص ورود سامانه بارشی به استا...(ادامه)
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در خصوص هوای استان
  به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به اطلاعیه شماره ۲۷ مورخ ۹۶/۰۹/۱۲ اداره کل هواشناسی استان در خصوص ورود سامانه ناپایدار به استا...(ادامه)
 
اداره کل مدیریت بحران استان

نقشه کانون های منشا ریزگردها

سامانه پیام کوتاه

مرکز پیش بینی گرد و غبار بارسلونا

دانلود نرم افزار

پیوندهای مفید

استانداری خوزستان اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اداره کل هواشناسی استان خوزستان جمعیت هلال احمر استان خوزستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان